Overzicht van baten en lasten en de toelichting

Grondslagen baten en lasten

Grondslagen baten en lasten

Algemeen
De jaarrekening is samengesteld volgens de voorschriften van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Uitzonderingen zijn dividenden en bepaalde personele lasten. Indien er bij personele lasten sprake is van (eenmalige) schokeffecten (reorganisaties) dient een voorziening gevormd te worden.
Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als baten genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar gesteld wordt.

Algemene uitkering
De algemene uitkering wordt opgenomen conform de laatst gepubliceerde accresmelding.
Met betrekking tot de verwerking van de algemene uitkering heeft de commissie BBV een stellige uitspraak gedaan. Deze uitspraak houdt in dat in de jaarrekening de algemene uitkering wordt opgenomen conform de in het jaar laatst gepubliceerde accresmededeling, die is opgenomen in de septembercirculaire 2018.

Grondexploitaties
Verwachte verliezen voor planexploitaties worden genomen zodra deze voorzienbaar zijn. Hiertoe wordt een voorziening gevormd voor het verwachte verlies aan het einde van de looptijd. Dit toekomstige verlies wordt contant gemaakt naar nu.
Verwachte winsten worden genomen naar rato van de realisatie (percentage of completion-methode).

Reserves
Toevoegingen aan en onttrekkingen uit reserves worden rechtstreeks op de reserves gemuteerd, vóór het saldo van de rekening. Dit conform de begroting of expliciete besluitvorming door de raad.

ga terug