Interbestuurlijk toezicht 'staat van de gemeente'

Interbestuurlijk toezicht 'staat van de gemeente'

Interbestuurlijk toezicht 2018

Groen/Oranje/Rood

Toelichting

Financiën

Er is structureel en reëel begrotingsevenwicht

De begroting voldoet aan de criteria voor repressief toezicht. Er is sprake van een structureel en reëel begrotingsevenwicht. De structurele lasten van begroting en meerjarenraming worden gedekt door structurele baten.

Is er reden voor extra aandacht?

nee

Ruimtelijke ordening

De gemeentelijke bestemmingsplannen zijn aangepast aan de Verordening Ruimte 2014 (artikel 3.4 Verordening Ruimte)

De gemeentelijke bestemmingsplannen zijn conform provinciaal beleid waardoor aanpassing op grond van artikel 3.4 niet aan de orde is.

Is er reden voor extra aandacht?

nee

Omgevingsrecht

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Milieu, Bouwen en Wonen

Voor vergunningverlening, toezicht en handhaving is tijdig een beleidsplan, een uitvoeringsprogramma en een evaluatie vastgesteld en met de jaarrapportage over de uitvoering bekend gemaakt aan de gemeenteraad. Binnen twee maanden na vaststelling wordt hierover mededeling gedaan aan de provincie Zuid-Holland.

De gemeente Maassluis heeft een vastgesteld beleids- en uitvoeringsplan voor wat betreft handhaving en toezicht in het kader van de Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht. Conform de Wabo wordt jaarlijks verantwoording afgelegd over de uitvoering in een jaarverslag. Hierin wordt verantwoording afgelegd over de Vergunningverlening, Handhaving en Toezicht Wabo.
De Provincie en de Milieudienst hebben ingestemd met het concept van de Verordening Kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Maassluis. 9 april 2019 is de verordening vastgesteld door de gemeenteraad.
Voor wat betreft het milieuaspect zijn de taken aan de DCMR opgedragen.

Is er reden voor extra aandacht?

nee

Monumentenzorg

De gemeente beschikt over een deskundige adviescommissie met betrekking tot de (rijks)monumenten

De aanvragen omgevingsvergunning voor (rijks)monumenten worden beoordeeld door de Commissie Cultureel Erfgoed Maassluis. Deze commissie bestaat onder andere uit een restauratiedeskundige. De continuiteit en deskundogheid zijn geborgd doordat deze deskundigheid wordt ingehuurd bij de Stichting Dorp, Stad & Land te Rotterdam.

Is er reden voor extra aandacht?

nee

Archief- en informatiebeheer

Het archief- en informatiebeheer van de gemeente zijn op orde

Het toezichtsverslag van de archiefinspecteur over 2016-2017 is in concept ontvangen. Ten aanzien van het e-depot is er bij de provinciaal archiefinspecteur aandacht gevraagd voor de problematiek van gemeenten uit Zuid-Holland om aan te kunnen sluiten bij een RHC. De gemeente werkt aan de implementatie van een nieuw Zaaksysteem; onder meer om de archivering te verbeteren. Dit is een arbeidsintensief project, waardoor een aantal zaken uit de IBT 2017 nog om de noodzakelijke aandacht vragen. De inventarisatie van de archiefperiode 1990 - 2013 is al wel in gang gezet.

Is er reden voor extra aandacht?

ja

Door de implementatie van het nieuwe zaaksysteem is de gewenste voortgang nog niet gerealiseerd.

Huisvesting Vergunninghouders

De gemeente heeft volledig en tijdig voldaan aan de halfjaartaakstelling en er is geen achterstand

Gevraagde informatie

Voorsprong per 1 januari 2018 is 75 plaatsingen
Fase interventieladder op 1 januari 2018: taakstelling gerealiseerd
Taakstelling eerste halfjaar van het verantwoordingsjaar is 25 plaatsingen
In het eerste halfjaar gehuisveste vergunninghouders is 17 plaatsingen
Voorsprong 1 juli 2018 is 67 plaatsingen
Fase interventieladder op 1 juli 2018: taakstelling gerealiseerd
Taakstelling tweede halfjaar van het verantwoordingsjaar is 21 plaatsingen
In het tweede halfjaar gehuisveste vergunninghouders is 7 plaatsingen
Voorsprong per 31 december 2018 is 53 plaatsingen
Fase interventieladder op 31 december 2018: taakstelling gerealiseerd

Eventuele toelichting

Niet van toepassing.

Is er reden voor extra aandacht?

nee

ga terug