Voorstel om te besluiten

De raad besluit:

  1. de jaarstukken 2018 c.a. vast te stellen en voor 15 juli 2019 aan te bieden aan CBS en Provincie;
  1. het gerealiseerde resultaat van de jaarrekening 2018 vast te stellen op € 251.403 positief en over te gaan tot de volgende resultaatbestemming:
    - € 650.000 toe te voegen aan de algemene reserve ter dekking van de kapitaallasten van de investering Marelplein
    - € 10.478 toe te voegen aan de nieuw te vormen reserve premie Werkloosheidswet (WW)
    - € 200.000 toe te voegen aan de reserve overlopende posten ter dekking van de korting op de algemene uitkering als gevolg de onderuitputting van de rijksbegroting 2018.
  1. Kostenoverschrijdingen betreffende de lasten 2018 die passen binnen het bestaande beleid en ten onrechte niet tijdig aan de raad zijn gemeld alsnog te autoriseren. Een specificatie van deze posten is opgenomen in hoofdstuk 3, paragraaf Rapportage rechtmatigheid.
  1. De volgende investeringen af te sluiten en de overschrijdingen in het kader van de begrotingsrechtmatigheid bij of af te ramen.

Af te sluiten kredieten

Nr.

Omschrijving

Restantbudget

02153

Rioolberekeningen

592

02356

VDL, vervanging lichtmasten veld 3

-5.141

02380

Vervangen gemalen buitengebied

-3.700

02390

Stadhuis, brandslangen/haspels

10.251

02391

Stadhuis, gevelbehandeling

7.726

02404

Microverfilming kranten

25.633

02415

Automatisering, koppeling Afas/Topdesk

14.663

02479

ZM029-Rioned

1.523

02594

Stadhuis, overige installaties

7.507

02724

Netwerkcomponenten, switches

-9.084

02772

14033 Riool Laan 1940-1945

72.500

02775

14055 Doorsteek riolering haven

2.484

02803

Vervanging ondergrondse containers '18

-2.520

02932

Opheffen wateropgaaf Dijkpolder

14.984

03036

16006 Riool binnenstad Deelgebied A

0

03037

16008 Rehabilitatie Hobbemastraat

50.870

03038

16015 Riolering Taanschuurpolder

-7.861

03062

Rioolrenovatie Steendijkpolder

35.000

03063

17010 Rioolrenovatie Steendijkpolder fase 1

46.521

03064

17011 Hoofdafvoer Taanschuurpolder

-109.429

03066

17013 Rioolvervanging Dennendal (UV)

63.512

03081

Stadhuis, inrichten installaties, begeleiding

16.728

03204

MSV'71 kleedkamersubsidie

0

03287

Rehabilitatie Marelplein (OV)

0

03288

Rehabilitatie Marelplein (riool)

0

Totaal

232.759

ga terug