Reserves

Algemene reserve

Algemene reserve

Naam reserve

Algemene reserve

Soort reserve

Saldireserve

Nummer

80100

Doel

Het opvangen van tegenvallers en risico's in de exploitatie (weerstandsvermogen).

Startdatum

Einddatum

niet van toepassing

Bestedingsplan

-

Voeding van de reserve

De reserve wordt gevoed vanuit een voordelig rekeningresultaat en/of aan de hand van een expliciet besluit van de gemeenteraad.

Wordt rente toegevoegd?

De bespaarde rente reserves wordt in beginsel aan de algemene reserve toegevoegd. Het rentepercentage is vastgesteld op de omslagrente.

Gewenste omvang

De hoogte van de reserve beweegt zich binnen een bepaalde bandbreedte. Er is een vrij besteedbaar deel en een 'beklemd' deel. Of een deel van de reserve vrij of beklemd is, hangt af of de bespaarde rente wordt toegevoegd aan de reserve (vrij) of ten gunste komt van de exploitatie (beklemd). De vrije algemene reserve is bepaald op minimaal € 3 miljoen. Het weerstandsvermogen is bepaald op minimaal 70%.

Plafond

Niet bepaald

Verloop van de reserve

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde per 1 januari 2018

22.708

Storting:

Overhevelen budget investeringen maatschappelijk nut Sluispolder en Koningshoek vanuit de reserve Wegen

3.119

Storten budget investeringen maatschappelijk nut

800

Rente eigen vermogen

60

Onttrekking:

Ophogen voorzienbare tekort grondexploitatie Kapelpolder als gevolg van besluit sociale woningbouw

-342

Voorfinanciering organisatie-ontwikkeling Stadsbedrijf

-680

Verwerking aanbesteding marktpartner

-55

Grondexploitatie Koningshoek, tekort

-204

Resultaat Jaarrekening 2017

-803

Boekwaarde per 31 december 2018

24.603

ga terug