Lokale heffingen

Een belangrijke bron van inkomsten voor de gemeente zijn de lokale heffingen. Het beleid aangaande deze heffingen is vastgelegd in verschillende gemeentelijke verordeningen die door de gemeenteraad zijn vastgesteld. In deze paragraaf laten wij de ontwikkelingen op het gebied van de gemeentelijke belastingen en heffingen zien.

Wij maken onderscheid in twee soorten lokale heffingen, namelijk:

  • belastingen: de opbrengst dient als algemeen dekkingsmiddel
  • rechten: opbrengst dient ter dekking van de gemaakte kosten van de dienst

Tot de eerste categorie behoren de onroerende zaakbelastingen en precariobelasting.
De tweede categorie omvat de afvalstoffenheffing, rioolheffing, lijkbezorgingsrechten, markt- en havengelden en leges. Uitgangspunt hierbij is dat de lasten en baten in evenwicht zijn.

ga terug