Voorwoord

Voor u liggen de jaarstukken 2018. Hierin wordt verantwoording afgelegd over de in de begroting 2018 opgenomen beleidsvoornemens en financiële baten en lasten. Er zijn twee bestuursrapportages over de eerste vier respectievelijk acht maanden van het jaar. In deze rapportages zijn over de belangrijkste ontwikkelingen in 2018 gerapporteerd. Dit heeft op onderdelen geleid tot prioritering en bijsturing in de uitvoering en tot (technische) begrotingswijzigingen om het financieel kader te actualiseren. In december is het eindejaarsbericht verschenen in het kader van de begrotingsrechtmatigheid.

Een nieuw college
Het is het eerste jaar waarover dit nieuwe college rapporteert. Hierin zijn al de contouren zichtbaar van het akkoord dat we in mei 2018 sloten onder het motto: Samen Maassluis: investeren in een duurzame toekomst. We bouwen  aan een stad waarop inwoners trots kunnen zijn, waar we ons verantwoordelijk voelen voor elkaar, de omgeving en de toekomst. Om het leven van alle Maassluizers te verbeteren, willen we investeren in vier belangrijke overkoepelende thema's: duurzaamheid, sociale cohesie, ouderen, jeugd en jongeren.

Onderstaand vindt u een greep uit de in 2018 bereikte resultaten.

Een prettige stad om in te wonen  (IETS TOEVOEGEN OF SPORT & CULTUUR)

Onlangs hebben 2.500 Maassluizers in het onderzoek naar de Leefbaarheid & Veiligheid 2018 hun mening gegeven. Ten opzichte van de eerste meting in 2016 is de kwaliteit van de gemeente verbeterd. Maar liefst 93% van de respondenten geeft aan dat het (zeer) prettig wonen is de eigen buurt. Te hard rijden, rommel en hondenpoep op de straat leveren de grootste ergernissen op. Maassluizers geven het rapportcijfer 7,1 voor de aanwezige voorzieningen (landelijk gemiddelde is 6,3).

Ruimtelijke ordening

Er wordt gestreefd naar een evenwichtige groei van de stad waarbij de aandacht uitgaat naar de leefbaarheid in de wijken en afstemming van woningbouwvraag en -aanbod, alsmede naar economie en voorzieningen.
In de projecten Balkon, Wilgenrijk en Burgemeesterswijk is veel gebouwd. Ook het project Sluispolder-West is in uitvoering. Het nieuwe IKC de Kindertuin met sportzaal is in 2018 opgeleverd. De uitvoering van project Lidl Steendijkpolder is gestart. De vernieuwing van het winkelcentrum Koningshoek is afgerond en de buitenruimte is voor een groot deel heringericht. De kaders voor de realisatie van de nieuwe wijk De Kade en de ontsluiting daarvan zijn verder uitgewerkt.

Duurzaamheid

Het klimaat verandert, de afgelopen zomer was de warmste die ooit in Nederland is geregistreerd, daarnaast kregen we ook in Maassluis te maken met enkele hevige regenbuien. Het is een absolute noodzaak om de uitstoot van CO2 terug te brengen en Maassluis voor te bereiden op het veranderende klimaat.
De gemeente heeft in 2018 in het kader van duurzame mobiliteit de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek medeondertekend. Deelnemers testen niet alleen nieuwe praktische logistieke oplossingen, maar ook combinaties van nieuwe technologieën, publiek-private samenwerking en aangepaste regelgeving.

Sociale cohesie

Maassluis is een stad waarin iedereen kan meedoen, een stad met een sociaal karakter. Waar ruimte is om van elkaar te verschillen, zonder dat dit leidt tot verdeeldheid. Om de sociale cohesie verder in Maassluis te bevorderen, gaan we onder meer een programma opzetten om werkloosheid, re-integratie en leefbaarheid vanuit alle invalshoeken aan te pakken.
Door de inzet van Stroomopwaarts en de goed draaiende economie is in 2018 het aantal mensen dat uit de bijstandsuitkering is gestroomd hoger dan het aantal mensen dat is ingestroomd. Per saldo maken er circa 50 inwoners minder gebruik van een uitkering.

Ouderen

We werken aan een stad en een sterke samenleving waarin je prettig ouder kunt worden; waar goede zorg dichtbij is, waar we omzien naar elkaar en inzetten op ontmoeting. Bovendien blijven we inzetten op levensloopbestendige woningen en de verdere ontwikkeling van de woonservicezones.
Ook in 2018 is met diverse partners ingezet op de preventie van eenzaamheid en depressie. Naar aanleiding van recente onderzoekscijfers is de notitie GIDS-gelden 2018-2021 “Samen langer, gezonder leven” vastgesteld. Gestart is met een brede verkenning naar de ervaringen en verdere ontwikkeling van de woonservicezone De Vloot. ROGplus draagt zorg voor de uitvoering van de Wmo maatwerk-voorzieningen. Op de individuele begeleiding (sociaal en persoonlijk functioneren) zijn de kosten in 2018 toegenomen. De gehanteerde tarieven bleken niet in lijn te zijn met de geleverde inspanningen. Na overleg met de gecontracteerde aanbieders heeft ROGplus besloten versneld een nieuwe aanbesteding uit te schrijven.

Jeugd en jongeren

Alle kinderen hebben recht op een goede start en verdienen de beste ondersteuning en stimulering om hun eigen, unieke talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Gelukkig heeft onze jeugd in Maassluis hiervoor alle kansen en mogelijkheden.
In 2018 zijn de kosten voor de geïndiceerde jeugdhulp toegenomen ondanks de nodige beheersmaatregelen met Vraagraak, ROGplus en gecontracteerde aanbieders. De toegenomen kosten voor jeugdhulp is overigens een landelijke trend.

ga terug