Afrekening lokale WEB middelen

Afrekening lokale WEB middelen

Van de gemeente Rotterdam is de laatste jaren een subsidie ontvangen in het kader van de (lokale besteding van de) Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB). In verband met een zo soepel mogelijke manier van afrekenen van deze gelden (naar Rotterdam) is met ingang van deze jaarrekening dit nieuwe hoofdstuk speciaal hiervoor toegevoegd in de jaarstukken.

De gemeente Maassluis heeft in het jaar 2018 € 145.345 uitgegeven ten behoeve van trajecten in het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB). De stukken zijn gecontroleerd op rechtmatigheid niet-inburgeringsplichtigen / 18+ conform de voorwaarden volwasseneneducatie WEB.

Bovengenoemd bedrag is middels subsidie toegekend aan de stichting Openbare Bibliotheek Midden-Delfland | Maassluis en is bedoeld voor het geheel van de in onderstaande tabel genoemde activiteiten in 2018. Aangezien de vaststelling van de verstrekte subsidiegelden naar verwachting in juni 2019 geschiedt kunnen nog niet alle gegevens worden ingevuld in.

A. Inhoudelijke verantwoording van de ingezette WEB middelen t.b.v. toelichting op de jaarrekening

Gemeente Maassluis

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

vnr

Naam van de organisatie

Soort organisatie

Doel v.d. activiteit

Duur v.d. activiteit

Intensiteit

Startdatum

Einddatum

Plaats v.d. activiteit

Aantal deel-nemers

Toegekend bedrag

1

Openb.Bibl.

stichting

taallessen

...

...

1-1-'18

31-12-'18

Bibl.Mss.

n.n.b.

n.n.b.

2

Openb.Bibl.

stichting

digivaardigheden

...

...

1-1-'18

31-12-'18

Bibl.Mss.

n.n.b.

n.n.b.

3

Openb.Bibl.

stichting

't kofschipcafé + AO cursus

...

...

1-7-'18

31-12-'18

Bibl.Mss.

n.n.b.

n.n.b.

4

Openb.Bibl.

stichting

ontwikk. & voorber. nieuwe lessen

...

...

...

...

Bibl.Mss.

n.v.t.

n.n.b.

5

Openb.bibl.

stichting

rekenen & taalverhoging

...

zie facturen

1-1-'18

31-12-'18

Albedacoll.Mss.

n.n.b.

n.n.b.

B. Financiële verantwoording van de ingezette WEB middelen t.b.v. toelichting op de jaarrekening

Gemeente Maassluis

1

2

3

4

cat

Inzet lokale deel van de WEB middelen

Toelichting

Lokale WEB middelen

1a

Toegekende WEB middelen voor 2018

145.355

2b

Niet bestede WEB middelen uit 2017

Totaal beschikbaar

145.355

2a

Inzet bij regionale opleidingscentra (ROC)

Kosten van de activiteiten in 2018

36.000

2b

Inzet bij taalaanbieders die geen ROC zijn

Kosten van de activiteiten in 2018

109.856

Totaal ingezet

145.856

Saldo (budget -/- inzet)

-501

bovenstaande verdeling in %

1a

Inzet bij regionale opleidingscentra (ROC)

25

1b

Inzet bij taalaanbieders die geen ROC zijn

75

Totaal

ga terug