Afschrijvingstermijnen

Afschrijvingstermijnen

Hieronder wordt aangegeven welke afschrijvingsduur in jaren voor de te onderscheiden activa wordt toegepast. Deze opsomming is niet limitatief. Deze lijst is opgenomen als bijlage bij de Financiële verordening 2017 van de gemeente Maassluis. Indien wordt geïnvesteerd in activa die niet voorkomen in de onderstaande lijst, geldt de afschrijvingsperiode die van toepassing is voor (nagenoeg) gelijksoortige activa. Activa worden lineair afgeschreven met uitzondering van oude activa (van voor 01-01-2004) die reeds annuïtair werden afgeschreven. In voorkomende gevallen kan er beargumenteerd voor worden gekozen om investeringen annuïtair af te schrijven. Activa met een economische levensduur van minder dan vier jaar worden niet geactiveerd.

Afschrijvingstermijnen

Aantal jaar

Immateriële en financiële vaste activa

Onderzoek- en ontwikkelingskosten

5

Saldo van agio en disagio

5

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

variabel*

Materiële vaste activa

Grond

0

Begraafplaats; aanleg en inrichting

40

Terreinen; aanleg en inrichting

25

Sportterreinen; aanleg/inrichting

12

- Kunstgrasvelden; onderbouw

25

- Kunstgrasvelden; toplaag

12

Gebouwen (componenten)

Permanent gebouw

40

Semi-permanent gebouw

20

Noodgebouw

5

Levensduurverlengende renovaties/aanpassingen

25

Liftinstallaties

30

CV-ketels

15

Leidingwerk en radiatoren

40

Sanitair

20

Mechanische/elektrische installaties gebouwen

15

Telefooninstallaties

10

Cateringvoorzieningen

10

Meubilair

Kasten/bureaus

20

Stoelen

10

ICT

Hardware

4

Software

4

Bekabeling

10

Bekabeling actieve componenten

5

Onderwijsleermiddelen

10

Vervoermiddelen

Vrachtauto’s, reinigingsauto’s, tractoren

8

Transportauto’s

6

Maaimachines, veegmachines

5

Overige vervoermiddelen

5

Civiele techniek:

Mechanische installaties en machines

10

(Ondergrondse) containers

10

Civiele kunstwerken:

Bruggen, sluizen, tunnels en viaducten

- Fundering/ onderbouw

50

- Bovenbouw hout

25

- Bovenbouw beton/ composiet/ overig

50

Technische installatie (beweegbare gedeelte)

15

Levensduurverlengende renovaties/ conservering

25

Openbare ruimte:

Oeververdediging

15

Kademuren

50

Remmingwerk/ Steigers

25

Rioleringstelsel (leidingen c.a.) inclusief relining

50

Levensduurverlengende renovaties riolering

25

Mechanische en elektrische installaties gemalen

15

Aanleg/ reconstructie van wegen, straten en pleinen

25

Speeltuinen en -voorzieningen (aanleg/ reconstructie)

10

Hekwerken

20

Verkeersregelingsinstallaties

Masten/ Portalen

40

Lichtbakken / Armaturen

20

Hard- en software

10

Openbare verlichting:

Masten, kabelnet, etc.

40

Armaturen

20

* (afhankelijk van economische levensduur)

ga terug