Jaarstukken 2018 in Vogelvlucht

Hoofdlijnen 2019-2022

Hoofdlijnen 2019-2022

(bedragen x € 1.000)

Ontwikkeling meerjarenperspectief

progr.

2019

2020

2021

2022

Primaire begroting 2018

169

112

-131

237

2e Bestuursrapportage 2017

-2

-9

-9

-9

1e Bestuursrapportage 2018

21

-38

-51

-51

Kaderbrief

Vervanging audiovisuele installaties raadzaal

0

20

20

20

20

Geraamde tekorten Sociaal Domein

6

200

200

270

310

Stijging uitgaven Wmo voorzieningen

6

700

714

714

725

Ontmoetingscentrum P.C. Hooftlaan

6

-

-

50

50

Indexering gemeenschappelijke regelingen

div.

44

68

68

68

Frictiekosten personeelslasten

overhead

210

160

160

160

Vervanging Wifi netwerk

overhead

17

16

16

16

Actualisatie softwarepakketten

overhead

51

51

51

51

Stijging pensioenpremies

overhead

300

300

300

300

Indexering belastingen en tarieven

alg.dek.

-206

-206

-206

-206

Lagere precariorechten

alg.dek.

-

-

-

12

Meicirculaire 2018

alg.dek.

-1.311

-2.153

-2.881

-3.528

Kadernota 2019-2022

Communicatie

0

25

25

25

25

Lokaal veiligheidsbeleid

1

20

45

45

45

UItbreiding cameratoezicht

1

10

10

10

10

Mobiele camera

1

6

6

6

6

Uitbreiding formatie handhaving en toezicht

1

-

55

55

55

Fietsplan

2

25

25

25

25

Ophogen budget verkeer en vervoer

2

100

140

140

140

Versnelling grootschalige renovatie wegen

2

-

-

120

118

Actualiseren citymarketingbeleid

3

75

-

-

-

Onderwijshuisvesting

4

-

-

149

147

Uitvoering cultuurbeleid en versterking evenementen

5

50

70

70

70

Dierenhoeken

5

20

20

-

-

Impuls groen

5

100

100

100

-

Wijkdeals (groen)

5

30

30

30

30

Actieplan Spelen

5

-

39

48

54

Sportzaal Sportlaan

5

-

-

109

108

Sportveldjes in de wijk

5

-

8

15

15

Budget openbaar vervoer minima

6

100

125

150

150

Stijging kosten Jeugdhulp

6

500

500

500

500

Verwarde personen

6

50

75

75

75

CJG Rijnmond

7

100

100

100

100

Uitvoering duurzaamheidsvisie

7

30

55

80

80

Revolving fund duurzaamheid

7

20

20

20

20

Ruimtescheppers

div.

-146

-235

-280

-294

Primaire begroting 2019

Schrappen ruimteschepper Rekenkamer

0

10

10

-

-

Geraamde tekorten Sociaal Domein

6

51

-

-

-

Lagere vergoeding projecten gewone dienst

9

64

69

69

69

Actualisatie personeelsbegroting en kostenverdeling

div.

-106

-28

-37

-53

Actualisatie investeringsplan en treasury

div.

-429

-110

-63

120

Overige mutaties

div.

35

16

17

2

Ontwikkeling meerjarenperspectief

953

405

-51

-228

ga terug